วิศวกรเครื่องกล

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ลักษณะงาน
1. วิเคราะห์การทำงานของเครื่องจักรในกระบวนการผลิตและการบรรจุเบียร์ โซดา-น้ำดื่ม
2. ร่วมแก้ไขปัญหา รวมทั้งปรับปรุง พัฒนาการทำงานเครื่องจักร
3. จัดทำและติดตามการใช้งบประมาณ
4. ดำเนินงานแก้ไขปัญหาและรายงานผล
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน
• เพศชาย / หญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
• อายุ 23 -26 ปี
• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 – 3 ปี
สถานที่ : ขอนแก่น
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เครื่องกล

ดาวน์โหลดเอกสารสมัครงาน